RK. Parochie Sint Norbertus

wie zijn wij

Zoals we in ons welkomstwoord al hebben vermeld is de Rk. Parochie Sint Norbertus per 1 januari 2010 opgericht door vrijwillige samenvoeging (fusie) van de parochies Sint Petrus’ Stoel te Antiochië te Berlicum en Allerheiligst Sacrament te Middelrode.
 
Geschiedenis
De Parochie St. Petrus Stoel te Antiochië heeft sedert 15 juni 1240 een zeer bijzondere band met de Norbertijnen van de abdij van Berne: op die dag werd ‘de hof te Berlicum én het patronaatsrecht van de kerk van Berlicum’door het kapittel in Utrecht verkocht aan de abt en het convent te Berne. Het klooster moest jaarlijks – ten eeuwigen dage – op de feestdag van de Stoel van Petrus een bedrag uitkeren ter herinnering aan die transactie. Het patronaatsrecht houdt in dat de abt van Berne het recht van voordracht heeft voor de benoeming van een pastoor door de bisschop. Op 1 augustus 1946 besloten het kerkbestuur van Berlicum en de abt van Berne tot afscheiding van de parochie van Middelrode en per 1 oktober 1946 besloot de bisschop van ’s-Hertogenbosch tot oprichting van de parochie van het Allerheiligst Sacrament in Middelrode.

Heden
Vanwege een terugloop van het aantal priesters (ook de abdij van Berne heeft daarmee te maken) was de abt niet meer in staat voor beide parochies een priester voor te dragen en werd op zijn voordracht in 1996 één priester benoemd voor beide parochies.
In 2004 kwam er voor beide parochies één bestuur en in de loop van de tijd groeide ook de samenwerking van verschillende werkgroepen in de parochies uit tot samensmelting.
In de loop van 2007 besloot het bestuur in een beleidsvisie de energie (en teruglopende middelen) liever te steken in het vitaliseren van de parochiegemeenschap dan in het instandhouden van 2 kerkgebouwen. Dat leidde begin 2008 tot de benoeming van een part-time pastoraal werkende, die in ondersteuning van de pastor en de plm. 60 verschillende werkgroepen moet bijdragen aan het ideaalbeeld: één open, actieve en dus vitale geloofsgemeenschap.

Toekomst
De samenwerking van beide parochies leidde uiteindelijk tot een fusie. Voor de nieuwe parochie is de naam Rk. Parochie Sint Norbertus gekozen. Allereerst om daarmee de band van 770 jaar met de Norbertijnen van de abdij van Berne te benadrukken. Maar ook omdat wij ons door St. Norbertus willen laten inspireren. Norbertus stond bekend als een echte vredestichter in zijn tijd. Bemiddelde bij twisten tussen vorsten en riep tijdens zijn tochten mensen op tot vrede en verzoening. Hij hielp mee met in die tijd noodzakelijke hervormingen: trok onvermoeibaar door Europa om clerus en volk tot verandering van levenswijze te brengen. Hij predikte dat mensen stuk voor stuk gelijk zijn, klaagde hebzucht aan en honger naar macht; hij ageerde vooral tegen de indeling in klassen: ridders, clerus, monniken, onvrijen… Waar Norbertus verscheen, trokken mannen en vrouwen met hem mee; hun ideaal was opnieuw te leven zoals de eerste christenen. Hij ging voorop als Godzoeker in tijden van verandering. Een man van eeuwen geleden met een nog altijd uitermate actueel programma voor kerk en samenleving van deze tijd.
Wij willen als parochie in zijn voetsporen blijven gaan en wegen banen voor vandaag en morgen!