RK. Parochie Sint Norbertus

pastoraatsgroep

De RK. Parochie Sint Norbertus heeft een pastoraatsgroep: een groep gelovigen, bestaande uit de pastoor, de pastoraal werkende en enkele vrijwillige medewerkers uit de parochie, die -de naam zegt het al- gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de leiding en uitvoering van het pastorale werk.  De pastoor is voorzitter van de pastoraatsgroep.

Elk lid heeft een eigen aandachtsveld. De aandachtsvelden zijn: catechese, liturgie, diaconie en  gemeenschapsopbouw.
De leden van de groep zitten voor een periode van vier jaar. Er kan een tweede termijn van vier jaar volgen.

De pastoraatsgroep komt een keer per veertien dagen bij elkaar.
De pastoraatsgroep adviseert. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van de parochie.

Het bestuur heeft de toekomstvisie van 1994 geactualiseerd en nadrukkelijk stilgestaan bij de vraag hoe de parochie er in de toekomst mogelijk uit gaat zien, en welke activiteiten daarbij passen.

De pastorale zorg is nu verdeeld in:
• liturgie: onder liturgie verstaan we al die bijeenkomsten in de parochie die ten doel hebben, in bezinning en gebed, in woord en of handeling de verbondenheid met elkaar en met God uit te drukken. In de liturgie spreekt God ons aan en wij antwoorden in gebed, in belijdenis en in handeling;
• catechese: er is sprake van catechese als we samen luisteren, naar onszelf, naar elkaar, naar de Schrift en naar de Traditie om daarin God te ontdekken en vorm te geven in het leven van elke dag;
• diaconie: diaconie is een wezenskenmerk van ons christen-zijn. Diaconie heeft tot doel de kerk en de maatschappij gevoelig te maken voor mensen die leven aan de kant van de samenleving waar recht en rechtvaardigheid in het geding zijn. Het is dienstbetoon aan mensen die in de knel zitten en hulp behoeven. Dichtbij is het  dienstbaar zijn aan elkaar door bijzondere aandacht te geven aan  zieken, rouwenden, maatschappelijk zwakkeren, maar ook armen, kwetsbaren  en onderdrukten.
• gemeenschapsopbouw: opbouw is het werkgebied dat de mogelijkheden schept om in de parochies de taken van liturgie, catechese en diaconie gestalte te geven. Opbouw draagt zorg voor de goede coördinatie binnen een parochie zodat de gelovigen samen en individueel hun geloof kunnen uiten, versterken en uitgroeien tot een vitale geloofsgemeenschap.