RK. Parochie Sint Norbertus

avondwake & uitvaart

Als een dierbaar iemand in uw familie sterft, komen naast alle verdriet vele vragen op u af. Diepere vragen over het mysterie van leven en dood, maar ook praktische vragen. Bij alle verdriet moet u in korte tijd zorgen voor de tekst van rouwbrief en gedachtenisprentje, voor de overlijdensadvertentie in de krant, voor het bijeenzoeken van adressen en voor het schrijven van de enveloppen.

Het is belangrijk de uitvaart van uw dierbare goed voor te bereiden en met uw familie te bespreken. Hoe kunt u het beste recht doen aan zijn of haar persoon? Wat betekent het afscheid voor uzelf?

Bij een overlijden kunt u een beroep doen op de parochie voor het verzorgen van een dienst in de kerk. U kunt als familie een eigen inbreng hebben in de avondwake en de uitvaartdienst. Bespreek met de parochie wat haalbaar en liturgisch gepast is.

Wat eerst moet gebeuren?

Neem zo spoedig mogelijk contact op met de begrafenisondernemer. Vraag hem om de parochie te bellen. Dit kan via het parochiesecretariaat: 073 503 1215.

Overleg met de parochie: Het parochiesecretariaat zal u zoveel mogelijk helpen en contact leggen tussen u en de pastoor. Zodra de begrafenisondernemer de nodige gegevens heeft aangereikt, zorgt het secretariaat voor alle praktische zaken m.b.t. het afscheid in de kerk. Het secretariaat is het centrale informatiepunt van de parochie en bewaakt het totaaloverzicht van de gemaakte afspraken. Volg de gebruikelijke gang van zaken om verwarring en vergissingen te vermijden.
Overleg met de begrafenisondernemer: De begrafenisondernemer kan u o.m. helpen bij het opstellen van de rouwbrief en van het gedachtenisprentje. De begrafenisonderneming belt altijd zelf naar het parochiesecretariaat, óók wanneer u al iemand van de parochie hebt gesproken. De medewerkers van het secretariaat beginnen pas met alles voor de avondwake en uitvaart in werking te stellen, ná het officiële telefoontje van de begrafenisondernemer. Dit is mede van belang voor correcte administratieve gegevens, afstemming van tijden en overleg over beschikbare mogelijkheden.

Voorbereiding van de avondwake:
Indien u dit wenst, wordt er op de vooravond van de uitvaart om 19.00 uur in de kerk een avondwake voor de overledene gehouden. Is de uitvaart op een maandag dan wordt de overledene herdacht in de liturgie van de weekendvieringen. Er is dan dus geen aparte avondwake.

In een avondwake is er meer ruimte tot een persoonlijke invulling dan bij de uitvaart, die sterker gebonden is aan liturgische regels. Een avondwake steunt u als familie en biedt mensen die niet aanwezig kunnen zijn bij de uitvaart gelegenheid om hun deelneming in gebed en medeleven te betonen.

Als u een avondwake wenst, zal het parochiesecretariaat de coördinator van de avondwakegroep informeren. Deze neemt vervolgens rechtstreeks contact met u op en maakt verdere afspraken. Vrijwilligers van de werkgroep avondwake zullen u bezoeken om de wake samen met u voor te bereiden.

Meer nog dan bij de uitvaart kunt u als familie in de avondwake een eigen inbreng hebben. Iemand kan iets lezen, een kaars aansteken of een ander gebaar maken. Uw inbreng geeft de viering een heel persoonlijk karakter en steunt u in uw rouwproces.

De avondwake kan worden ondersteund door een koor van de parochie. Ook kunnen CD’s worden gebruikt. De mogelijkheden tot CD-muziek zijn ruimer dan bij de uitvaartdienst, maar ook hier geldt: respecteer in elk geval het sacrale karakter van de dienst en van het kerkgebouw. De mensen van de avondwake weten wat haalbaar en passend is. Als u kiest voor CD-muziek zet dan alle nummers in de juiste volgorde op één CD en test haar vooraf op de installatie van de kerk. Let er ook op dat het volume van de nummers niet teveel uiteenloopt.

Twee vormen van uitvaart:

Er zijn twee liturgische vormen van uitvaartliturgie:

een uitvaart met eucharistieviering;
een uitvaart met een gebedsdienst.

Beide zijn volwaardige afscheidsdiensten die in het kerkgebouw plaatsvinden. Aan beide wordt evenveel zorg besteed. Naar uiterlijke vorm lijken ze op elkaar.

Bij een eucharistieviering gaat altijd een priester voor. Het vieren van de eucharistie veronderstelt dat de (meeste) familieleden vertrouwd zijn met de kerkelijke liturgie en deelnemen aan de H. Communie. Bent u niet meer zo vertrouwd met het vieren van de Eucharistie dan kunt u kiezen voor een gebedsdienst. Daarbij kan een niet-gewijde vrijwilliger van de parochie voorgaan.

Het zal van de eventuele wens van de overledene, van u zelf en van uw familie afhangen welk van beide vormen van uitvaart de voorkeur heeft.

Voorbereiding van de uitvaartdienst:

De pastor of diens vervanger zal u bezoeken om de uitvaartdienst voor te bereiden. Het gesprek gaat over de persoon, het leven en het sterven van de overledene. Het kan als basis dienen voor de gedachtenis en voor de persoonlijke invulling van de dienst.

Het is belangrijk de uitvaart goed te bespreken met uw familie en met de pastor. Wat is nodig voor een waardig afscheid? Wilt u bijvoorbeeld zelf de kist binnendragen, lezingen kiezen of zelf uitspreken, muziek zoeken, een persoonlijk woordje doen, een kaars ontsteken. Uw eigen inbreng is uiteraard niet verplicht en u ziet er misschien tegen op. Maar als u het op kunt brengen, mag u er zeker van zijn dat het u voldoening zal geven en dat het u steunt bij uw rouwproces. Wel moet u met de pastoor of voorganger overleggen wat haalbaar en liturgisch gepast is.

De parochie heeft twee koren van vrijwilligers dat steeds bereid is uitvaartdiensten muzikaal te ondersteunen. Soms wordt gekozen voor een gemengde muziekkeuze. Overleg altijd hierover met de voorganger.

De parochies hebben algemene boekjes die gebruikt kunnen worden bij de uitvaartdienst. Het staat u echter vrij om eigen boekjes te maken, maar bespreek de inhoud met de voorganger. U kunt bij het parochiesecretariaat voorbeeldboekjes krijgen.

De uitvaartdienst:

Als regel begint de uitvaartdienst om 10.30 uur. Zij heeft plaats in onze parochiekerk.  In de uitvaartliturgie is er plaats voor verdriet, dankbare herinnering en voor vertrouwvol gebed. Ook kinderen en jongeren kunnen dit afscheid zinvol mee beleven. Geef ze daartoe de ruimte, zonder te forceren.

Afscheidsgebeden:
Bij begraving leest de voorganger de afscheidsgebeden op de begraafplaats. Bij een crematie na een uitvaart kunt u een beroep doen op degene die de avondwake heeft geleid. Na een crematie kan de urn desgewenst worden bijgezet in het columbarium op het kerkhof.

Herdenkingsvieringen:

U kunt bij het secretariaat gedachtenisvieringen (misintenties)  aanvragen bij gelegenheid van de verjaardag van uw overledene, zijn sterfdag of andere dierbare momenten.

Kosten: zie onze tarieven.

Rouwbegeleiding:

Indien u  n.a.v. het verlies van uw dierbare behoefte heeft aan hulp bij de rouwverwerking kunt u met een van onze pastores contact opnemen voor een  gesprek.U kunt dat doen via het secretariaat van de parochie.

Begraafplaatsen

Berlicum en Middelrode kennen ieder een eigen begraafplaats. De begraafplaats in Middelrode ligt rechts naast de kerk aan de Brugstraat. In Berlicum ligt de begraafplaats langs de Sassenheimseweg. Hier is ook een algemeen deel aangewezen voor begraving.
Beide begraafplaatsen hebben een columbarium.
Er is één gezamenlijke werkgroep begraafplaats en elke parochie heeft een eigen beheerder. Op verzoek wordt het reglement voor de begraafplaats u toegezonden.

Crematie

De mensen van de avondwakegroep, die de avondwake voor een overledene zijn voorgegaan, gaan ook mee naar het crematorium om daar namens de geloofsgemeenschap het definitieve afscheid mede te begeleiden.

Monumentje voor voortijdig ontvallen leven

Beide begraafplaatsen hebben een gedenkteken dat verwijst naar jong leven dat ons voortijdig is ontvallen: te vroeg geboren, voortijdig afgebroken, soms zonder geschreven naam, ontkend, zonder plekje om naar toe te gaan. Maar altijd met een plek in ons hart. De tekst bij het monumentje luidt: “Elk mensenkind dat ons ontvalt, is geborgen in Gods hand”. Het monumentje is ontworpen door onze plaatsgenote Mia van der Doelen en is op 29 mei 2003 onthuld op zowel de begraafplaats van Middelrode als van Berlicum.