RK. Parochie Sint Norbertus

aandacht medemens

Ons woord ‘diaconie’ komt van het Griekse diakonia, dat letterlijk ‘dienst’ betekent. Iedere gedoopte wordt geacht dienstbaar te worden aan anderen, geheel in de geest van Jezus. Niet alleen binnen de geloofsgemeenschap, maar ook buiten de kerk (waar niet gesproken wordt van diaconie, maar woorden van solidariteit, actie en belangenbehartiging). Sinds de Middeleeuwen spelen in het kerkelijk denken over diaconie de zogenaamde ‘werken van barmhartigheid’ een grote rol, om als mens uit liefde tot God je naaste, je medemens, bij te willen staan. Daarbij is er een onderscheid tussen de geestelijke en de lichamelijke werken van barmhartigheid. De geestelijke werken van barmhartigheid richten zich op de ziel van de medemens: zondaars vermanen, onwetenden onderwijzen, bedroefden troosten, in moeilijkheden goede raad geven, onrecht geduldig lijden, beledigingen vergeven, en voor de levenden en overledenen bidden. De lichamelijke werken van barmhartigheid richten zich op het  lichaam van de medemens: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken bezoeken,de gevangenen bezoeken, en de doden begraven.

In onze parochie geven we op diverse manieren invulling aan zowel de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid;

Diaconie; een speciale werkgroep Diaconie zet zich in voor de minderbedeelden in onze parochies. Tijdens een speciale diaconieviering richten we ook de aandacht op niet parochiële organisaties.

Katholiek zijn, dat kun je niet op je eentje; dat doe je samen, in gemeenschap. In onze parochie verstaan we onder gemeenschapsopbouw de groep mensen die zich verbonden weten in het geloof en die elkaar daarin ondersteunen. De gemeenschap bouwt zich op door samen te vieren, te dienen en te leren en daarin uitnodigend te zijn.

Jaarlijks is er een gezamenlijke ziekenzalving, maar ook kunt u hiervoor privé een afspraak maken met onze pastoor.